Regulamin

REGULAMIN FIRMY USŁUGOWO HANDLOWEJ – PIMP MY SHOES


WŁAŚCICIELEM, WYKONAWCĄ, SPRZEDAWCĄ ORAZ ADMINISTRATOREM JEST:
MATEUSZ SZYMCZAK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ:
PIMP MY SHOES, UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ O NUMERZE NIP: 7872076271 ORAZ REGON:301751213 WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
STRONA INTERNETOWA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: WWW. PIMPMYSHOES.EU
STRONA INTERNETOWA PROWADZONA JEST PRZEZ MATEUSZA SZYMCZAKA, KTÓRY POSIADA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: PIMP MY SHOES.
POZOSTAWIENIE BUTÓW W SIEDZIBIE FIRMY BĄDZ PRZESŁANIE ICH DROGĄ POCZTOWĄ OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
KUPUJĄCY MOŻE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00-18:00 I W SOBOTY 10:00-14:00 BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY LUB WYSYŁKOWO.
CENY USŁUG ZNAJDUJĄ SIĘ W SIEDZIBIE FIRMY ORAZ SĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.
KUPUJĄCY PONOSI KOSZTY JAKIE WYNIKAJĄ Z UMÓW, ZAWARTYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO Z PODMIOTAMI TRZECIMI, ZA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH FORM KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ SPRZEDAWCA NIE POBIERA ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT ANI ŚWIADCZEŃ ZA MOŻLIWOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z NIM. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY PIMP MY SHOES SĄ USŁUGI SZEWSKIE, CZYSZCZENIE, RENOWACJA I PERSONALIZACJA OBUWIA I INNYCH AKCESORII, ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA ŚRODKÓW DO KONSERWACJI OBUWIA ORAZ AKCESORIÓW ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET, ORAZ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE FIRMY.

II DEFINICJE
REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI; INFORMUJĄCY O OBOWIĄZKACH ORAZ UPRAWNIENIACH DWÓCH STRON UMOWY;
STRONA – STRONĄ UMOWY JEST KUPUJĄCY LUB SPRZEDAWCA/WYKONAWCA FIRMA PIMP MY SHOES; W PRZYPADKU POJĘCIA STRONY – ROZUMIE SIĘ KUPUJĄCEGO ORAZ SPRZEDAWCĘ/WYKONAWCĘ ŁĄCZNIE;
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ STRONY, PRZY BRAKU JEDNOCZESNEJ OBECNOŚCI DWÓCH STRON UMOWY; UMOWA ZAWIERANA JEST Z WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ,
KANAŁY KOMUNIKACJI – OKREŚLONE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA ODLEGŁOŚĆ;
STRONA INTERNETOWA – STRONA INTERNETOWA FIRMY PIMP MY SHOES POD ADRESEM WWW. PIMPMYSHOES.EU
INSTAGRAM - PIMPMYSHOESOFFICIAL
FACEBOOK - PIMPMYSHOES
SPRZEDAWCA– PIMP MY SHOES, UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ, O NUMERZE NIP: 7872076271 ORAZ REGON:301751213 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);
USŁUGODAWCA – PIMP MY SHOES, UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ, O NUMERZE NIP: 7872076271 ORAZ REGON:301751213 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);
WYKONAWCA – PIMP MY SHOES, UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ, O NUMERZE NIP: 7872076271 ORAZ REGON:301751213 WPISANĄ DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ);
KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, NABYWAJĄCA PRODUKTY/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, INSTAGRAMA, FACEBOOKA, TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO, W PLACÓWCE FIRMY;
KONSUMENT – OSOBA FIZYCZNA NABYWAJĄCA PRODUKTY/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, INSTAGRAMA, FACEBOOKA, TELEFONICZNIE, LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ KUPUJĄCY – KLIENT ORAZ KONSUMENT ŁĄCZNIE;
USŁUGOBIORCA – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ORAZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KORZYSTAJĄCA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SKLEP;
ZAMÓWIENIE – ZŁOŻONA PRZEZ KUPUJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY;
UŻYTKOWNIK – KAŻDY PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE STRONY INTERNETOWEJ;
UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARU ZAWARTA POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KUPUJĄCYM ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ;
PRODUKT – KAŻDY PRZEDMIOT SPRZEDAWANY ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, LUB BEZPOŚREDNIO W PLACÓWCE FIRMY;
FORMA PŁATNOŚCI – FORMA ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY PRODUKT, WYBRANA PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS SKŁADANEGO ZAMÓWIENIA OFEROWANA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB W WYNIKU INDYWIDUALNYCH USTALEŃ PROWADZONYCH ZE SKLEPEM W INNEJ FORMIE NIŻ PREZENTOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ FORMY PŁATNOŚCI;
FORMA DOSTAWY – FORMA DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU/USŁUGI, WYBRANA PRZEZ KUPUJĄCEGO PODCZAS SKŁADANEGO ZAMÓWIENIA LUB W WYNIKU INDYWIDUALNYCH USTALEŃ PROWADZONYCH ZE SKLEPEM W INNEJ FORMIE NIŻ PREZENTOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ FORMY DOSTAWY;
DOKUMENT SPRZEDAŻY – FAKTURA, W ZALEŻNOŚCI OD WSKAZAŃ KUPUJĄCEGO;
MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO W ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIU, POD KTÓRY MA ZOSTAĆ DOSTARCZONY ZAKUPIONY PRZEZ KUPUJĄCEGO PRODUKT;
MOMENT WYDANIA PRODUKTU – MOMENT, W KTÓRYM KUPUJĄCY LUB INNA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU OSOBA OBEJMUJE PRODUKT BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ZAWARTEJ UMOWY W POSIADANIE;
ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ADRES LUB ADRESY WSKAZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ JAKO ADRESY DO SKŁADANIA OKREŚLONYCH OŚWIADCZEŃ, BĘDĄCE ADRESAMI DO KORESPONDENCJI;
PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – WYBRANE PRZEZ KUPUJĄCEGO PRODUKTY LUB USŁUGI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY LUB PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA; W ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WLICZA SIĘ RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIE DOSTAWY PRODUKTU PRZEZ SPRZEDAWCĘ, W PRZYPADKU WYBRANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO JEDNEJ Z OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ FORM DOSTAWY PRODUKTU;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – ZNAJDUJĄCY SIĘ W SIEDZIBIE FIRMY PIMP MY SHOES

III SPOSÓB PŁATNOŚCI
FIRMA PIMP MY SHOES PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE PŁATNOŚCI:
A) PRZEDPŁATA – PŁATNOŚĆ PRZELEWEM BANKOWYM LUB GOTÓWKĄ– WPŁATA NA RACHUNEK BANKOWY FIRMY PEŁNEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WYLICZONEJ W KALKULACJI, PRZED DOSTARCZENIEM ZAMÓWIONEGO TOWARU;
B) GOTÓWKĄ W PLACÓWCE FIRMY;
C) PLATNOŚĆ PRZELEWEM BLIK;
KUPUJĄCY DOKONUJE ZAKUPU TOWARU ORAZ ZAMÓWIENIA USŁUGI WEDŁUG CEN ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY OBOWIĄZUJĄCYCH W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. OPŁATA ZA USŁUGĘ POBIERANA JEST Z GÓRY. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZMIANY CENNIKÓW USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODMIOT REALIZUJĄCY DOSTAWY. POSTANOWIENIE TO NIE DOTYCZY ZAMÓWIEŃ JUŻ REALIZOWANYCH. AKTUALNE CENY ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW DOSTAWY PRZEDSTAWIONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ INDYWIDUALNEJ WYCENY USŁUGI.
ZBIERANIE, WYKORZYSTANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU PRZEZ PIMP MY SHOES, UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ, O NUMERZE NIP: 7872076271 ORAZ REGON:301751213 W CELU WYSYŁANIA ELEKTRONICZNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH. DANE PODAJĘ DOBROWOLNIE WIEDZĄC ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO ICH WGLĄDU I EDYCJI .
DOSTAWA NASTĘPUJE NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KUPUJĄCEGO W ZAMÓWIENIU. DOSTAWY SĄ REALIZOWANE POPRZEZ FIRMĘ INPOST, DPD, DHL
KOSZT DOSTAWY PONOSI KUPUJĄCY.
KUPUJĄCY MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU INNEJ FORMY DOSTAWY ( PRZEWOŹNIKA) NIŻ OFEROWANE PRZEZ PIMP MY SHOES. W TAKIM PRZYPADKU JEDNAK, RYZYKO UTRATY, USZKODZENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKĘ Z CHWILĄ WYDANIA JEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRZEWOŹNIKOWI SPOCZYWA NA KUPUJĄCYM.
JEŻELI SPRZEDAWCA NIE MOŻE SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIA Z TEGO POWODU, ŻE TOWAR NIE JEST DOSTĘPNY, NIEZWŁOCZNIE, NAJPÓŹNIEJ JEDNAK W TERMINIE TRZYDZIESTU DNI OD ZAWARCIA , UMOWY, ZAWIADOMI O TYM KUPUJĄCEGO, KTÓRY PODEJMIE DECYZJĘ O DALSZYCH LOSACH ZŁOŻONEGO PRZEZ NIEGO ZAMÓWIENIA JEŻELI SPRZEDAWCA NIE MOŻE WYKONAĆ ŚWIADCZENIA O WŁAŚCIWOŚCIACH INDYWIDUALNIE ZAMÓWIONYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO Z POWODU PRZEJŚCIOWEJ NIEMOŻNOŚCI JEGO SPEŁNIENIA, SPRZEDAWCA MOŻE ZA ZGODĄ KUPUJĄCEGO SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIE ZASTĘPCZE, ODPOWIADAJĄCE TEJ SAMEJ JAKOŚCI I PRZEZNACZENIU ORAZ ZA TĘ SAMĄ CENĘ LUB WYNAGRODZENIE LUB W INNY USTALONY PRZEZ STRONY SPOSÓB.
ZALECA SIĘ, ABY KONSUMENT W ROZUMIENIU ART. 221 KODEKSU CYWILNEGO, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOKONAŁ SPRAWDZENIA STANU TOWARU PO DOSTARCZENIU PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ (KURIER, OPERATOR POCZTOWY, ETC.) SPISAŁ ODPOWIEDNI PROTOKÓŁ. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI UŁATWI I PRZYSPIESZY DOCHODZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ OD PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO W PRZYPADKU MECHANICZNEGO USZKODZENIA PRZESYŁKI POWSTAŁEGO W TRAKCIE TRANSPORTU. W TAKICH SYTUACJACH ZALECA SIĘ, ABY KONSUMENT SKONTAKTOWAŁ SIĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI W JAK NAJSZYBSZYM CZASIE ZE SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE BĄDŹ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA NA STRONIE INTERNETOWEJ KUPUJĄCY KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART.221 KODEKSU CYWILNEGO, JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA STANU TOWARU PO DOSTARCZENIU PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO DOSTAWĘ (KURIER, OPERATOR POCZTOWY ETC.). W PRZYPADKU STWIERDZENIA USZKODZEŃ MECHANICZNYCH PRZESYŁKI POWSTAŁYCH W TRAKCIE TRANSPORTU KLIENT POWINIEN SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY I NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE: : (.48) 505628928 BĄDŹ ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA NA STRONIE INTERNETOWEJ KUPUJĄCY MA MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW W PLACÓWCE FIRMY - UL. SOKOŁA 2C 60-644 POZNAŃ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU ZE SPRZEDAWCĄ. PLACÓWKA JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 10-18 I W SOBOTY 10-14.
USŁUGI SZEWSKIE, CZYSZCZENIE, RENOWACJA I PERSONALIZACJA
FIRMA PIMP MY SHOES PRZYJMUJE OBUWIE ORAZ INNE AKCESORIA DO NAPRAW SZEWSKICH, CZYSZCZENIA, RENOWACJI ORAZ PERSONALIZACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA USŁUGI NA PRZYJĘTYM PRZEDMIOCIE W SPOSÓB FACHOWY.
DOWODEM ZAWARCIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG OBUWNICZYCH JEST WYDANIE KARTY ZAMÓWIENIA Z PRZYDZIELONYM NUMEREM W PUNKCIE PRZYJĘĆ.
FIRMA PIMP MY SHOES ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRZYJĘTYCH ZLECEŃ W TERMINIE MAX. 60 DNI KALENDARZOWYCH. W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TERMINU 60 DNI KALENDARZOWYCH, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE BONIFIKATA W WYSOKOŚCI 5% OGÓLNEJ WARTOŚCI USŁUGI.
ROSZCZENIA KLIENTÓW, WYNIKAJĄCE ZE ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA ODDANYCH DO PRANIA PRZEDMIOTÓW – SĄ ROZPATRYWANE I ZAŁATWIANE W PUNKCIE PRZYJĘĆ.
CZAS ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 30 DNI, LICZĄC OD DATY ZŁOŻENIA ROSZCZENIA PRZEZ KLIENTA.
W PRZYPADKU USZKODZEŃ I ZAGUBIEŃ POWSTAŁYCH Z WINY FIRMY PIMP MY SHOES, ODSZKODOWANIE DLA KLIENTA STANOWI KWOTĘ WYCENIONĄ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ/UBEZPIECZYCIELA, Z KTÓRYM FIRMA PIMP MY SHOES MA PODPISANĄ UMOWĘ.
FIRMA PIMP MY SHOES NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK WAD UKRYTYCH W PRZYJĘTYCH PRZEDMIOTACH LUB NIEODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW ORAZ ZA: RZEPY, ZAMKI BŁYSKAWICZNE, SUWAKI, KLAMRY, ŚCIĄGACZE GUMOWE, HAFTY, CEKINY, NAPISY, LOGA, ĆWIEKI
FIRMA PIMP MY SHOES NIE GWARANTUJE CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA PLAM. PRZY ODDAWANIU OBUWIA NALEŻY WSKAZAĆ USZKODZENIA OBUWIA, W TYM PLAMY. INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE W MOMENCIE ODDAWANIA OBUWIA A ZOSTANĄ PRZEKAZANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PRZY EWENTUALNYCH REKLAMACJACH W PRZYSZŁOŚCI. JAKOŚĆ WYKONANIA USŁUGI NALEŻY SPRAWDZIĆ W CHWILI ODBIORU PRZEDMIOTU ZLECENIA. PÓŹNIEJSZE REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI LOSOWYCH, UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH CAŁKOWICIE LUB CZASOWO REALIZACJĘ ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA, FIRMA PIMP MY SHOES ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WSTRZYMANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA – O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KLIENTA.
FIRMA PIMP MY SHOES NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK BŁĘDNEJ INFORMACJI UMIESZCZONEJ PRZEZ PRODUCENTA ODNOŚNIE WARUNKÓW CZYSZCZENIA OBUWIA, UBYTEK BARWNIKA, POŁYSKU, ZMIANĘ ELASTYCZNOŚCI WYROBÓW, ZMIANĘ ORYGINALNEGO ODCIENIA OBUWIA.
NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA CZYŚCIMY OBUWIE NIE POSIADAJĄCE OZNAKOWANIA PRODUCENTA O SPOSOBIE CZYSZCZENIA, OBUWIE Z PLAMAMI NIE – GWARANTUJĄC USUNIĘCIA PLAM NIEWIADOMEGO POCHODZENIA, PLAM STARYCH LUB UPRZEDNIO CZYSZCZONYCH, OBUWIA Z APLIKACJAMI Z KORALIKÓW, CEKINÓW, ITP.
FIRMA PIMP MY SHOE S ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZWROTU PRZEDMIOTU KLIENTOWI BEZ WYKONANIA USŁUGI, JEŚLI PO DOKŁADNYM ZBADANIU OKAŻE SIĘ, ŻE PRZEDMIOCIE POWIERZONYM NIE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ USŁUGI Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH. FIRMA PIMP MY SHOES MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA PRZEDMIOTÓW ZNISZCZONYCH, BUDZĄCYCH POWSZECHNĄ ODRAZĘ I PRZEDMIOTÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO CZYSZCZENIA.
W PRZYPADKU NIEODEBRANIA OBUWIA W CIĄGU 10 DNI ROBOCZYCH OD WYZNACZONEGO TERMINU/PIERWSZEJ INFORMACJI SMS O REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB NIEPOINFORMOWANIA FIRMY PIMP MY SHOES O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OBUWIA W WW. TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH UZNAJE SIĘ, ŻE KLIENT ZOSTAJE OBCIĄŻONY KOSZTAMI Z TYTUŁU MAGAZYNOWANIA OBUWIA W WYSOKOŚCI PARA/2ZŁ/DZIEŃ X ILOSC PRZEKROCZONYCH DNI ROBOCZYCH.
W PRZYPADKU NIEODEBRANIA OBUWIA W CIĄGU 60 DNI ROBOCZYCH OD WYZNACZONEGO TERMINU/PIERWSZEJ INFORMACJI SMS O REALIZACJI ZAMÓWIENIA LUB NIEPOINFORMOWANIA FIRMY PIMP MY SHOES O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODBIORU OBUWIA W WW. TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH UZNAJE SIĘ, ŻE KLIENT WYZBYŁ SIĘ WŁASNOŚCI OBUWIA W ROZUMIENIU ART. 180 KODEKSU CYWILNEGO (PORZUCENIE RZECZY), FIRMA PIMP MY SHOES MOŻE WEDŁUG SWOJEGO UZNANIA ODDAĆ OBUWIE NA CELE CHARYTATYWNE LUB POZOSTAWIĆ W MAGAZYNIE NA RYZYKO I KOSZT KLIENTA. WSZELKIE SPORY WYNIKŁE NA PODSTAWIE REGULAMINU FIRMY PIMP MY SHOES PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU PRZEZ WŁAŚCIWY SĄD KONSUMENCKI.
KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY PIMP MY SHOES OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.